top of page

HOE IK WERK

Ik gebruik zowel mijn expertise en vaardigheden, als mijn intuïtie en ervaring in het consultatie- en begeleidingsproces. Ik doe dat op basis van kennis van zaken, een brede en gedegen opleiding en training en oprecht en respectvol intermenselijk contact.

Door integratie van datgene wat ik in mijn leven heb geleerd en ervaren, heb ik een persoonlijke werkstijl ontwikkeld, die zich kenmerkt door dat wat je mij vertelt of voorlegt, samen met jou diepgaand te onderzoeken; zowel de feitelijke, als de meer gevoelsmatige aspecten.

 

Ik zal je veel dingen vragen, om je de feedback te kunnen geven die voor jou waardevol is, of als je wilt, je op maat en realistisch te kunnen adviseren. Ik luister naar je vanuit inleving en empathie en zal je aanmoedigen om ook zo te leren luisteren naar jezelf.

 

Ik streef ernaar dat je na een sessie of traject je dagbestaan kunt ingaan met een nieuw perspectief, waarmee je op basis van nieuwe inzichten bewustere keuzes kunt maken en concrete en haalbare stappen kunt zetten.

 

Ik geloof dat mensen zich in hun handelen en in het maken van keuzes niet vooral laten leiden door hun verstand en door rationele processen, maar juist ook door hun persoonlijke beleving. Dat mensen zich, zonder zich ervan bewust te zijn, vaak laten leiden door hun gevoel. Ik werk daarom graag met het verkennen van jouw subjectieve waarneming en van de emoties en gevoelens, die daarbij horen.

 

Ik heb ook zelf ervaren dat mijn beleving (mijn gevoel of oordeel) kan veranderen door goed te kijken naar wat echt is gebeurd, of gezegd. Daarom vind ik het waardevol om ook de feitelijke gebeurtenissen in jouw leven zorgvuldig te onderzoeken.

 

Alleen door je ervan bewust te worden, krijg je zicht en grip op je onbewuste gedrags- en reactiepatronen en kun je nieuwe, meer bewuste keuzes maken.

Voor meer informatie over aanmelding en omgang met persoonlijke gegevens klik hier

Consultatie ICF
 
Coaching/Consultation
Psychologische consultatie
Persoonlijk advies en begeleiding

Na mijn studie ontdekte ik dat buiten de reguliere psychologie manieren van werken aan persoonlijke groei zijn en worden ontwikkeld, die niet zozeer zijn gebaseerd op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek, maar op ervaringsgerichte kennis en pragmatische inzichten. Ik noem als voorbeelden de gestaltpsychologie, de psychosynthese, systemisch – en lichaamsgericht werken. Ik ervoer dat veel van die werkwijzen goed en krachtig werken en aanvullend kunnen zijn in trajecten voor psychologische consultatie en persoonlijke ontwikkeling. Ik doe graag ervaring op met deze invalshoeken om te onderzoeken in hoeverre het mij en mijn manier van werken kan verrijken. Daarbij is het voor mij belangrijk om zowel nieuwsgierig als kritisch te zijn. Daarin ervaar ik mijn academische achtergrond als erg waardevol.

  • Consultatie- of begeleidingssessies, individueel of in kleine groepen van 3 tot 6 personen vinden in principe plaats in een praktijkruimte in Rijswijk (Z.H.). 

  • Een sessie kan ook op locatie worden aangeboden. In dat geval wordt reistijd in rekening gebracht.

  • Indien nodig of gewenst kan worden gewerkt in het Engels of Duits (expats), of met behulp van Nederlandse gebarentaal (NMG).

  • Sinds de pandemie heb ik goede ervaringen opgedaan met beeldbellen en wandelsessies. 

Door mijn betrokkenheid bij de uitvoering van de modernisering van de AWBZ in de praktijk sinds 2001 en de transitie daarvan in 2015 naar de zorgverzekeringswet en de wet langdurige zorg, heb ik een professionele visie ontwikkeld op hoe om te gaan met wet- en regelgeving in het spanningsveld tussen management en het inhoudelijke werk van zorginstellingen. Nauw daarmee verbonden is het leren omgaan met en gebruiken van de Internationale Classificatie voor het menselijk Functioneren (ICF / WHO). De terminologie en denkwijze van de ICF zijn sterk verweven met de taal en de criteria die binnen verschillende ketenpartners in de zorgsector worden gehanteerd. Dat is niet veranderd na de grote verschuivingen naar de ZVW, de WLZ, de WMO en de Jeugdwet per 2015. Het begrijpen en kunnen gebruiken van de basisprincipes van de ICF kan integratie van wet- en regelgeving in de zorg sterk bevorderen. Wat kan ik voor je doen?

  • Uitleg en verduidelijking van het indicatieproces en -principes binnen zorgaanvragen

  • Doorlichten en verbeteren van interne procedures m.b.t. zorgaanvragen.

  • Het gebruik van inhoudelijke argumenten op basis van het ICF-model bij het aanvragen van zorg.

  • Uitleg van en scholing in het gebruik van de principes van ICF

Werkvormen
bottom of page